تدوینگر حرفه ای

تدوین آخرین مرحله تولید فیلم است که در آن فیلم ، شکل نهایی خود را پیدا میکند . این مرحله شامل : گزینش نماها و اندازه های آن ، ردیف کردن نماها ، صحنه ها و سکانس ها پشت سر هم ، مخلوط کردن تمام صداها و تعیین میزان بلندی آنها و در نهایت در هم آمیختن و همگام کردن صدای نهایی با تصویر است

بارگذاری...
بارگذاری...