موسیقی(ریتم شناسی)

از دیرباز آرای مختلفی در بین فلاسفۀ غربی و اسلامی درباره حوزه اثرگذاری موسیقی مطرح بوده است. همچنین در خصوص اینکه موسیقی تا چه حد می‌تواند به عنوان عنصری نافذ در حیات بشر منشأ اثر گردد، 

بارگذاری...
بارگذاری...