فنون مذاکره تجاری

در عصری که ما در آن زندگی میکنیم و بدرستی عصر ارتباطات و اطلاعات نامیده شده است ، آنچه بیش از همه دارای ارزش گشته ارتباط است . به نحوی که امروزه پارادایم گفتمان جایگزین پارادایم های قدرت ، ثروت و .... شده است . 

بارگذاری...
بارگذاری...