دوره آمادگی آزمون TOEFL

سیستم آموزش آفتاب مبتنی بر متدولوژی move up است. این سیستم محتوی و فرایندهای آموزشی را مبتنی بر شایستگی هایی (قابلیتها ، مهارتها و نگرشها) که زبان آموز در هر مرحله از آموزش نیاز دارد برنامه ریزی و ارائه می نماید. در این سیستم آموزشی هر زبان آموز دارای برنامه آموزشی اختصاصی خواهد بود . 

بارگذاری...
بارگذاری...