دوره آمادگی آزمون IELTS

 سیستم آموزش آفتاب مبتنی بر متدولوژی move up است. این سیستم در واقع یک سیستم آموزشی مبتنی بر شایستگی (Training Competency Based) است که محتوی و فرایندهای آموزشی را مبتنی بر شایستگی هایی (قابلیتها ، مهارتها و نگرشها) که زبان آموز در هر مرحله از آموزش نیاز دارد برنامه ریزی و ارائه می نماید.

در این سیستم آموزشی هر زبان آموز متناسب با نوع آزمون IELTS مد نظر خود Academic) یا  General) دارای برنامه آموزشی اختصاصی خواهد بود

 

بارگذاری...
بارگذاری...