دوره مکالمه فشرده

یکی از نیازهای اساسی زبان آموزان، یادگیری زبان انگلیسی به شیوه ای اثربخش تر و در زمان کوتاه تر است به همین علت سیستم آموزش مکالمه مرکز زبان آفتاب بر پایه استاندارد اروپائی (CEF) طراحی شده است. در این روش دانش و مهارت زبان آموزان به شش سطح A1,A2,B1,B2,C1,C2  تقسیم می شود.

بارگذاری...
بارگذاری...